Chybová zpráva

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ve funkci menu_set_active_trail() (řádek: 2405 v souboru /home/workplace/ksgrrsek/public_html/geomigrace/includes/menu.inc).

Andrea Plačková

 

Kontakt/contact: andrea.plackova@natur.cuni.cz


školitel/supervisor Eva Janská
název disertační práce Potomci migrantů v České republice - integrace, identita a pocit sounáležitosti
title of a dissertation project Integration of migrants' children in the Czech Republic
anotace


Úspěšná integrace přistěhovalců a jejich potomků patří v současné době k nejpřednějším politickým výzvám v Evropě. Dlouho se předpokládalo, že integrace dětí migrantů do hostitelské společnosti nastane „přirozeným způsobem“. Srovnávací výzkumy z posledních let však tyto předpoklady zpochybňují. Stále častěji se dnes diskutuje o tom, zda jsou tyto děti schopny pozvednout vzdělávací žebříček, nebo zda budou vytvářet novou sociální podtřídu  underclass) v evropských velkoměstech. Předkládaný projekt představuje v prostředí ČR jeden z prvních výzkumů, který se snaží o hlubší analýzu procesu integrace cizinců 1,5 a 2 generace na příkladu dvou v ČR nejpočetněji zastoupených skupin dětí cizinců, ukrajinského a vietnamského původu. Výzkum bude zaměřen na velice důležitý, byť často opomíjený aspekt integrace, kterým je formováním identity a otázka identifikace s většinovou společností. Proces integrace a konstrukce identity bude zkoumán na pozadí rasy, etnicity, náboženství, generačních vztahů i politických a ekonomických témat, ale například i ve vztahu k původním domovům jejich rodičů („transnacionální identita“). Zkoumána bude i otázka, jakou roli v procesu integrace a identifikace s hostitelskou společností u dětí migrantů hraje institucionální rámec (institutional aprroach) a integrační politika státu (citizenschip approach). Záměrem výzkumu bude také přispět do diskuse o indikátorech integrace a zamyslet se nad tím, co nám socioekonomické indikátory říkají o inkluzi a participaci v rámci širší společnosti a naopak. Sledován bude, jak samotný proces konstrukce identit a integrace, tak na jeho výsledek. Tedy nejen to, jak vnímání sebe sama ovlivňuje výběr zaměstnání, navazování společenských kontaktů, ale i to, jaký vliv má formování identity na způsob jak se děti migrantů integrují do většinové spoločnosti (integrační strategie).

abstract

Successful integration of immigrants and their children is today among the foremost challenges in European political debates. It was assumed for a long time, that integration of immigrant’s children into the hosting society would happen „naturally“. Comparative research from the last years disputed these assumptions. There is starting current discussion whether these children will be able to move up the educational ladder or whether they will form a new underclass in Europe's largest cities. Proposed project in Czech environment represents one of the first research projects trying to analyze integration of foreigners from the one and half and the second generation on the example of two in the Czech Republic most frequent groups of foreign children of the Ukrainian and of the Vietnamese origin. This research will be focused on one of the most important but often overlooked aspect of integration which is the identity construction and the feeling of identification and belonging towards host society. Process of identity construction will be studied on the background of race, ethnics, religion, intergeneration relations, political and economical questions. However as well in the relation to the ancestral homelands (transnational identity). The study will also question the role of institutional settings (institutional approach) and integration policies (citizenship approach) on the integration proces. The aim of the research is to contribute to the discussion on the integration idicators and to focus on the question what the socioeconomic indicators are saying about inclusion and participation within the broad society and vice versa. Research will follow process of identity forming and integration as well as the final result. In another words not only how the ability and quality of identity construction is influencing job selection, initiation of social contacts, but also what impact identity forming has on the way how children of immigrants are integrated within the dominant society (integration strategies).

publikace/publicatons PLAČKOVÁ. Magisterská práce.