2018–2020  Projekt TAČR: Řízená migrace se zvláštním zaměřením na Ukrajinu jako nástroj pro snížení deficitu pracovní síly a zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu, č. TL01000127, spoluřešitel ČVUT, hlavní řešitel za UK D. Drbohlav.

O projektu:

Projekt navazuje na výzkumy jednotlivých institucí v oblasti migrace, trhu práce a podnikových procesů a reaguje na změny, kterými prochází společnost, průmysl a ekonomika.

Zaměřuje se na model řízené migrace z Ukrajiny jako nástroje snížení deficitu pracovních sil a zvýšení výkonnosti české ekonomiky. Propojuje společenskovědní výzkum se sférou průmyslové výroby.

Více informací o projektu zde.

Členové výzkumného týmu:

Tým UK: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc., doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D., prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc., Mgr. Dita Čermáková, Ph.D., PhDr. Milan Lupták, CSc., Mgr. Lenka Pavelková, MSc. 


Tým ČVUT: prof. Ing. František Freiberg, CSc., doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D., Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je odhalení potenciálu ukrajinské pracovní síly snížit očekávaný nedostatek pracovních sil ve vybraných odvětvích zpracovatelského průmyslu. Dále budou identifikovány klíčové profese a dovednosti, které by měly být zaplněny zahraniční pracovní silou, navrženy formy a obsahové zaměření vzdělávacích programů a doprovodná podpůrná opatření pro urychlení adaptace a integrace zahraniční pracovní síly do příslušného segmentu českého trhu práce.

Cílem je i vytvoření metodiky pro měření úspěšnosti a efektivity migrace a integrace pracovníků a návrh indikátorů pro průběžné monitorování dopadů deficitu jednotlivých technických profesí na výkonnost podniků ve strojírenském průmyslu. Získané poznatky lze využít i pro návrhy změn současné praxe a legislativy fenoménu migrace.