VÝZKUM A PROJEKTY

Výzkumné centrum plní nejen úkoly vytyčené výzkumným záměrem geografické sekce (Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace, č. MSM 0021620831), ale jeho členové jsou také trvale nositeli řady domácích výzkumných projektů (především financovaných Grantovou agenturou ČR, Grantovou agenturou UK, Technologickou agenturou ČR či jednotlivými ministerstvy). Výzkumní pracovníci GEOMIGRACE jsou též spojeni s řadou projektů v rámci zahraniční spolupráce (financované např. Evropskou komisí, International Organization for Migration či International Labour Organization).

Výzkumné projekty řešené v týmu:

Mezi stěžejní výzkumná témata týmu Geomigrace patří především následující:

 1. teoretické, resp. konceptuální otázky svázané s procesy migrace a integrace a jejich obecnější zarámování
 2. popis a pokusy o vysvětlení (případně i odhad budoucích trendů) migrace a integrace cizinců do české společnosti, včetně zarámování do evropského kontextu
 3. nelegální migrace a neoprávněné ekonomické aktivity migrantů v Česku
 4. integrace cizinců do majoritní společnosti v Česku i v zahraničí
 5. demografické a sociálně-ekonomické aspekty mezinárodní migrace vtělené do konceptu tzv. náhradové migrace
 6. prostorové rozmístění cizinců na území Česka
 7. reálná a potenciální migrace a mobilita české populace z Česka
 8. zdravotní aspekty mezinárodní migrace
 9. postoje domácí populace k imigrantům a imigraci jako takové, vliv médií, uprchlické vlny, dopady migrace na volební geografii 
 10. migrační statistika (sběr dat, kvantitativní i kvalitativní analýzy)
 11. migrační a integrační politika
 12. finanční a sociální remitence