VÝUKA

Výzkumný tým Geomigrace funguje při katedře sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Členové týmu se zde podílí nejen na výuce konkrétních předmětů spojených s migrací, ale také na dalších doplňujících výukových aktivitách, a to nejen pro studenty Přírodovědecké fakulty.

Vyučované předměty 

 

Členové našeho týmu se podílí na výuce následujících předmětů: 

 

Magisterský program Globální migrační a rozvojová studia 

 

V akademickém roce 2015/2016 byl otevřen dvouletý magisterský program Globální migrační a rozvojová studia. Program poskytuje teoretické vzdělání a praktické dovednosti zájemcům o otázky mezinárodního rozvoje, mezinárodní migrace, integrace cizinců a související problémy. Důraz je položen na zasazení aktuálních problémů do kontextu dlouhodobých změn globálního systému.

Více informací najdete: 

zde: https://prirodovedcem.cz/magisterske-studium/geografie/globalni-migracni-a-rozvojova-studia

a zde:  https://is.cuni.cz/webapps/akreditace/studium/11310/1010600/?lang=cs 

Program má také vlastní facebookovou stránku:  https://www.facebook.com/gmrs.uk/ 

 

Vedení bakalářských a magisterských prací 

 

Členové týmu vedou bakalářské i magisterské práce. Mezi vypsaná témata patří například: 

  • Asijská migrace do Evropy (Dita Čermáková)
  • Ukrajinská migrace do Česka (Dušan Drbohlav)
  • Zdraví imigrantů a remitence (Dagmar Dzúrová) 
  • Současná migrace z Afriky do Evropy – prostorové vzorce a možné podmíněnosti (Jiří Hasman)
  • Migrace a rozvoj v subsaharské Africe (Jiří Hasman)
  • Postoje veřejnosti k migraci, klimatické změně a subsaharské Africe (Jiří Hasman)
  • Environmentální souvislosti migrace a rozvoje (Jiří Hasman)
  • Vnitřní migrace cizinců (Eva Janská)
  • Migrace a rodina (Kristýna Janurová)

Aktuální seznam nabízených témat je k dispozici v SIS: https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?KEY=Az1 

Studenti samozřejmě mohou také navrhovat vlastní témata. 

i

Soutěž o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace

Doktorské studium 

 

Nedílnou součástí aktivit týmu je i výchova mladých výzkumníků v oboru migračních studií v rámci doktorského studia. Doktorandi mají možnost věnovat se problematice mezinárodních migrací, adaptace migrantů a migrační politice v rámci čtyřletého doktorského studia oboru sociální geografie a regionální rozvoj. Vedle práce na svých výzkumných projektech jsou doktorandi zapojováni i do výzkumné činnosti týmu, především v rámci projektů GAČR či TAČR.

 

Informace pro zájemce o doktorské studium

 

Zájemci o doktorské studium mohou pro bližší informace kontaktovat členy týmu. Podmínkou přijetí do doktorského studia je ukončené pětileté studium oboru geografie nebo oboru příbuzného, zpracovaný návrh projektu řešeného v rámci doktorského studia, který musí být schválen budoucím školitelem, a úspěšné absolvování přijímacího řízení. Přijímací řízení se koná formou pohovoru jednou do roka, zpravidla v červnu.

Informace o přijímacím řízení najdete zde: https://www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/studium/pro-uchazece 

a také tady: https://www.phdingeography.com/ 

Workshopy pro studenty základních a středních škol ve spolupráci s Přírodovědci.cz 

 

Přírodovědci.cz je fakultní projekt zaměřený na popularizaci vědy a zajištění vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost. Součástí nabídky jsou i workshopy, které si mohou pro své studenty objednat učitelé základních a středních škol. Témata workshopů pokrývají témata vyučovaná a zkoumaná na fakultě, a tedy i migraci. 

Aktuální nabídku najdete zde: https://www.prirodovedci.cz/eduweb/ucitel/katalog/ 

Další vzdělávací akce

 

Členové týmu se také podílí na řadě dalších vzdělávacích akcí či akcích pro veřejnost. Příkladem mohou být Dny geografie, spolupráce s neziskovými organizacemi či orgány státní správy, ale také například s Masarykovou akademií.