Novinka: rozhovor s Evou Janskou pro zpravodajský server EurActiv "Imigrace je pro konkurenceschopnost ČR důležitá"

23. dubna 2012 vyšel na zpravodajském serveru EurActiv.cz rozhovor s dr. Evou Janskou, členkou výzkumného týmu GEOMIGRACE, s titulkem Imigrace je pro konkurenceschopnost ČR důležitá.

Novinka: vyšel článek Terezy Kušnirákové v Českém lidu "Vztah vietnamských navrátilců předlistopadové imigrace k Československému státu a jeho společnosti"

KUŠNIRÁKOVÁ, T. (2012): Vztah vietnamských navrátilců předlistopadové imigrace k Československému státu a jeho společnosti. Český lid, vol. 99, no. 1, p. 45-67. WoS IF 0,343. (in Czech language only; English title: The Relationship of Vietnamese Returnees of pre-1989 Immigration to the Czechoslovak state and its society).

 

 

Abstract

 

Post-WWII geopolitical changes in Indochina and Central & Eastern Europe drastically altered the international relationships of Czechoslovakia. Vietnam became one of its partners. After the 1954 defeat of the French, the first Northern Vietnamese immigrants came to Czechoslovakia. However, after the Velvet Revolution of 1989 political agreements on cultural cooperation ended, and a return migration began. Nevertheless, the reconsolidation of democracy in the successor states of Czechoslovakia did not bring to an end the long established connection, and spontaneous individual migration started. Since then thousands of persons have come, and the Czech Republic remains one of the most desirable destinations for Vietnamese migrants. This article is the result of a qualitative survey conducted among pre-1989 returnees that was carried out in Vietnam from July 2010 to February 2011. The main task of the study is to frame the migration in a broader historical and political context, and show how the consequences and organized features of pre-1989 migration have shaped the perception of Czechoslovakia and the returnees’ relationship with it.


 

Pozvánka: účast Terezy Kušnirákové na panelové diskusi "Role Sapy v integraci Vietnamců" (17.4.2012)

Členka GEOMIGRACE Tereza Kušniráková se 17. dubna 2012 účastní panelové diskuse na téma "Role Sapy v procesu integrace Vietnamců" pořádané ve spolupráci občanských sdružení Klub Hanoi a META o.s. Diskuse bude součástí odpoledne stráveného v prostoru areálu vietnamského kulturního centra Sapa na pražské Libuši.

 

Program:

15:00: sraz před restaurací Dong Do (areál Sapa, Libušská 319, Praha 4, u vrátnice pro pěší návštěvy)

15:00 - 16:00: komentovaná prohlídka areálu Sapy

16:00 - 16:50: představení výsupů projektu Spokojené sousedství (Klub Hanoi)

17:00 - 18:30: Debata Role Sapy v procesu integrace Vietnamců (META o.s.)

Debaty se účastní sociolog a vietnamista Jiří Kocourek, doktorandka oboru sociální geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě UK Tereza Kušniráková, odborná sociální a pedagogická poradkyně Petra Hlavničková a zástupce Svazu Vietnamců v ČR.

 

O diskusi napsali:

České noviny 17.4.2012 V Praze by mohl být větší budhistický chrám, plánují Vietnamci

 

 

 

Nový projekt GAČR: Eva Janská - Migrační vztahy cizinců (a domácího obyvatelstva) v Česku: koncentrační nebo difuzní procesy?

Členka výzkumného týmu RNDr. Eva Janská, PhD. získala finanční podporu Grantové agentury České republiky na realizaci tříletého výzkumného projektu Migrační vztahy cizinců (a domácího obyvatelstva) v Česku: koncentrační nebo difuzní procesy?
  
Anotace
Předkládaný projekt vyplňuje mezery ve výzkumu mezinárodní migrace, a to zejména vnitrostátní migrace cizinců. Vzhledem k nedostatku informací o tomto procesu bude potřeba provézt rozsáhlejší sběr dat. V projektu budou realizovány série kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod zejména interview a dotazníková šetření vybraných vzorků zahraničních migrantů v Česku. Zároveň bude provedena sekundární analýza dat z registru obyvatelstva a ze Sčítání lidí, domů a bytů 2011. Důraz bude kladen na objasnění charakteru vnitřní mobility cizinců a jejího vlivu na sociálně prostorovou diferenciaci obyvatelstva. Základním úkolem přitom bude najít nejvýznamnější faktory ovlivňující vnitřní mobilitu vybraných skupin cizinců a analyzovat míru jejich integrace právě v návaznosti na reálnou či potenciální vnitřní migrační mobilitu. Výsledkem této analýzy by měla být typologie faktorů určujících charakter migračního chování cizinců. Pozornost bude také věnována identifikaci imigračních center a objasnění trajektorií posloupnosti následných migrací z hlediska hierarchické struktury osídlení.
 
 

Pozvánka: příspěvek Dity Čermákové na konferenci o budoucnosti pracovní migrace v Česku (20.3.2012)

PROGRAM KONFERENCE K BUDOUCNOSTI PRACOVNÍ MIGRACE V ČR

20. března 2012

Národní technická knihovna, Ballingův sál

Praha 6 – Dejvice, Technická 6

 

DOPOLEDNÍ PANEL

9:30 – 10:00 Registrace účastníků, uvítací káva

10:00 – 10:15 Úvodní slovo a přivítání

10:15 – 10:30 Migrační politika ČR z regionální perspektivy (Marek Čaněk, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty)

10:30 – 11:00 Postavení cizinek pracujících v českých domácnostech (Eva Valentová, Sdružení pro integraci a migraci)

11:00– 11:15 Neregistrovaní migranti a zaměstnání (Martin Rozumek, Organizace na pomoc uprchlíkům)

 

Otázky a odpovědi

 

11:30 – 11:45 Vysoce kvalifikovaní pracovníci ze zahraničí (Soňa Schovánková, Pricewaterhousecoopers)

11:45 – 12:00 Bezpečnost práce při zaměstnávání zahraničních pracovníků

Dita Čermáková, GEOMIGRACE – Geografické migrační centrum, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK)

 

Otázky a odpovědi

 

12:15 – 13:15 Oběd (ethnocatering)

 

ODPOLEDNÍ PANEL

13:15 13:30 Důležitost zaměstnání v osobních příbězích migrantů (Věra Roubalová Kostlánová, InBáze Berkat)

13:30 13:45 Immigration policy based on the migrants' labor market effects in the Czech Republic (Imigrační politika v České republice na základěvlivu migrace na trhu práce) Dmytro Vikhrov, doktorand CERGE-EI

 

Otázky a odpovědi

 

14:00 14:15 Přestávka na kávu

14:15 14:30 Klientský systém (Dita Čermáková, GEOMIGRACE Geografickémigrační centrum, Katedra sociální geografie aregionálního rozvoje, PřF UK)

14:30 15:15 Diskuse se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a s panelisty (Ondřej Brychta, MPSVPozváni jsou i zástupci Ministerstva vnitra)

15:15 15:30 Závěry konference moderátorkou

 

 

Konferenci pořádá Charita Česká republika s podporou Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí

Vyjádření k TZ ČTK z 16. 2. 2012 o počtech neregistrovaných cizinců v Česku

Veřejné vyjádření k tiskové zprávě vydané Českou tiskovou kanceláři dne 16. 2. 2012 o počtech tzv. neregistrovaných migrantů (ČTK označených za nelegální migranty) na území Česka, ve které se ČTK odvolává na expertní odhady Geografického výzkumného centra GEOMIGRACE při Přírodovědecké fakultě UK.

 

ČTK TZ z 16. 2. 2012 uvádí, že dle našeho centra se na území Česka nachází 400 000 neregistrovaných cizinců. Odvolává se na prezentaci dr. Evy Janské ze dne 16. 2. 2012, která proběhla na konferenci Evropských hodnot o migraci a integraci. Ve zprávě se též o neregistrovaných cizincích hovoří jako o tzv. nelegálech. Číslo 400 000 bylo autorem TZ vytrženo z kontextu a zcela zkreslilo výpověď dr. Evy Janské, která uvedla, že dle nejhrubších odhadů je možné, že se na území Česka nachází od přibližně 30 000 až 300 000 neregistrovaných cizinců s tím, že v nejextrémnější podobě by mohlo neregistrovaných cizinců být stejně jako registrovaných. Dále se distancujeme od výrazu "nelegální migrant" nebo "ilegál".  V prezentaci jasně zaznělo, že výraz "nelegální migrant" nejenže je politicky zcela nekorektním termínem, ale ve své podstatě vůbec nevystihuje charakter této migrace. Člověk sám o sobě nemůže být nelegální, pouze jeho pobyt. Proto v případě cizinců s neoprávněným pobytem užíváme termín "neregistrovaný migrant".

 

V důsledku vytržení odhadu 400 000 z kontextu výpovědi došlo ke zkreslení a šíření velmi zavádějící informace, kterou bohužel k dnešnímu dni převzala celá řada celostátních médií, které mají vliv na utváření veřejného diskurzu.

 

Veřejné vyjádření, jehož znění je uvedené níže, bylo dne 23. 2. 2012 zasláno ČTK a věříme, že ČTK bude mít zájem na tom, tuto situaci uvést na pravou míru.

___

 

Odhad počtu nelegálních cizinců v Česku = pohyb na tenkém ledě

 

 

Praha 23. 2. 2012

 

Pokusy o  sofistikované  odhady počtu nelegálních cizinců u nás lze přirovnat k procházce po tenkém ledě a čekat, zda se led (myšleno prostředí politiků, odborníků či novinářů) prolomí či nikoliv. Tentokrát se ledy prolomily, a to v souvislosti s mým vystoupením na konferenci o imigračních trendech a přístupech k integraci přistěhovalců v Evropě: možné poučení pro Českou republiku, dne 16. 2. 2012.

 

Téma přednášky bylo "Immigration trends: Czech Republic in Europe" a cílem bylo publiku přiblížit možné migrační trendy v Česku, a to na základě ekonomických, politických a demografických dopadů. Problematika neregistrovaných (médii často označovaných politicky nekorektním termínem nelegálních, resp. legálních) cizinců hraje v tomto vývoji též významnou roli. Aby však byly zmíněny všechny aspekty a problémy s tím související, musela by jí  být věnována zvláštní přednáška, na to však již nebyl prostor. Došlo tak k tomu, že byl v médiích publikován jen jeden ze zmíněných možných údajů odhadu počtu neregistrovaných cizinců v Česku – 400 000, avšak bez patřičného odborného doplňujícího komentáře. Odhady neregistrovaných migrantů patří k nejobtížnějším úkolům migračního výzkumu, a proto se mu i patrně věnuje poměrně málo odborníků. Náš tým z výzkumného centra GEOMIGRACE (z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK v Praze) na tomto tématu pracoval několik let, především v rámci projektu MPSV ČR. Hlavním výsledkem byla publikace kolektivu autorů pod vedením Dušana Drbohlava Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu), která vyšla v roce 2008 v nakladatelství Karolinum. Je v ní mimo jiné zmíněno několik metod, které nám mohou pomoci při odhadu počtu neregistrovaných cizinců, stejně tak je diskutován pojem legalita vs. nelegalita vs. neregulérnost pobytu apod. Vždy je však v odhadech zapotřebí vycházet z podložených zdrojů, které je možné dále rozvíjet či doplňovat o vlastní šetření. Náš tým v té době na základě tzv. Delphi výzkumné metody odhadl, že v Česku může být mezi 30 000 až 300 000 cizinců bez oprávnění k pobytu, přičemž jsme se též přikláněli i k číslu, kdy může být v zemi stejný počet těchto neregistrovaných migrantů jako registrovaných. Od té doby však již uběhlo pět let a nebyla zde vzata v úvahu vládní opatření na omezení počtu cizinců i samotný úbytek pracovních příležitostí z důvodů probíhající světové ekonomické krize. Co tedy říci závěrem?

S každým citlivým údajem, zejména pokud operujeme s migračními odhady, musíme zacházet velmi opatrně, a tudíž i z kontextu vytržený údaj je potřeba náležitě okomentovat. Nelze použít jeden z mnoha možných odhadů (ten nejvyšší) a nezmínit další souvislosti a míru spolehlivosti. V kontextu takových zpráv pak může také docházet k neuváženému jednání vůči všem imigrantům, ať už těm neregistrovaným nebo registrovaným. 

 

 

Eva Janská (ejanska@centrum.cz)

GEOMIGRACE

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Přírodovědecká fakulta, UK v Praze

Novinka: publikace výzkumného centra GEOMIGRACE - Migrace a (i)migranti v Česku: Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?

Nová publikace výzkumného centra GEOMIGRACE - Migrace a (i)migranti v Česku: Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Dušan Drbohlav a kol., Sociologické nakladatelství Slon, Praha, 2010. Dušan Drbohlav, Lenka Medová, Zdeněk Čermák, Eva Janská, Dita Čermáková a Dagmar Dzúrová.

Stránky

Subscribe to Geomigrace RSS